فهرست محتوا

پنجره‌های نور

زمانهایی هست که حس میکنی روی موج هایی حرکت میکنی. دست تو نیست. می‌بردت به سمت کامیابی، موفقیت، شادکامی و.‌‌.. آن هم با کمترین تلاش. فراگرفته ام که دستانم را باز بگذارم و از وفور نعمات الهی سود ببرم، ولی با سرعت حرکت کنم تا برسم به جایی که خودش را آن هم موقتی نشان می‌دهد. خوانش صحیح این نشانه‌ها مهم هستند. فرصت طلبی کلیدی است، چرا که این مهلت ها گذرا هستند و بعد رکود! در زمان بسته شدن پنجره‌های نور و امید، موتور خاموش و به بادبانی باید پرداخت. شاید حتی دربست بنشینیم تا موج بعدی. اینجاست که دستاوردها را چرتکه می‌اندازی.

دکتر علی‌رضا عابدین
تحلیل‌گر
#نور #امید #پنجره #کامیابی #موفقیت #شادکامی #رواندرمانی #رواندرمانگر #روانشناسی