فهرست محتوا

مکانیزم دفاعی

همان اندازه که مقوله ناخودآگاه توسط فروید برجسته شد، به همان اندازه که دوانلو روی مکانیزمهای دفاعی متمرکز شد، استفاده از ابزاری جهت تسریع شناخت ادراکی و تعمیق تجربه احساسی در STOP حائز اهمیت است.

دکتر علیرضا عابدین
تحلیل‌گر