STOP

دارو

جوانی رشید و چهارشونه بود. برای جلسه دوم به درخواست من همه داروهایی که مصرف میکرد را با خود به مطب آورد؛ جمعا هشت کیسه

بیشتر بخوانید »

مکانیزم دفاعی

همان اندازه که مقوله ناخودآگاه توسط فروید برجسته شد، به همان اندازه که دوانلو روی مکانیزمهای دفاعی متمرکز شد، استفاده از ابزاری جهت تسریع شناخت

بیشتر بخوانید »