فهرست محتوا

قره باغ

ارامنه، ملتی محکوم به کوچ اجباری، آنانکه از زمان شاه آرشاویر، سلجوقیان، دوره شاه عباس و دمی به اجبار شمشیر قزلباش و زمانی با فروپاشی های دول مرکزی رنج سفر به جان خریدند و رخت کوچ اجباری بر تن کردند. مطالعه ویژگی و صفات نشان میدهد، جنگاوری و راه های خلاقانه برای رویارویی با مهاجم را ندارند. میل به رهبری پایین سبب میگردد نیاز مکرر به حضور فرد دیگر باشد تا آنان را ساماندهی کند که اگر چنین فردی نباشد گویی اجتناب و فرار از آسیب راه حل کهنه ای برای ارامنه باشد. از کهن تاریخ تا بدین روزها که از کوچ همچون ابزاری قدیمی در قره باغ بهره بردند. تاریخ میگذرد اما صفات و ابزار دفاعی در طول نسل ها یکسان باقی می ماند و هویت قومی قرن پس قرن و سال پس سال تکرار می گردد.
فرازهایی از کتاب: “سنخ شناسی و صفاتی چند از شخصیت ایرانیان” (در دست تألیف)
دکتر علیرضا عابدین
افسانه رضاقلی
پریناز فلسفی

#قره_باغ #ارامنه #صفات_شخصیتی #روانشناسی #جامعه_شناسی #فرهنگ #رواندرمانی