نور

پنجره‌های نور

زمانهایی هست که حس میکنی روی موج هایی حرکت میکنی. دست تو نیست. می‌بردت به سمت کامیابی، موفقیت، شادکامی و.‌‌.. آن هم با کمترین تلاش.

بیشتر بخوانید »