مسئولیت

تو مسئولی!

بعضی ساده‌انگارانه می‌پندارند، شاید هم جایی خوانده یا شنیده باشند که آنقدر هم تقصیر والدین نبوده، چون آنها خود بیشتر از این نمی‌دانستند و نداشتند

بیشتر بخوانید »