قرارداد

جبران خلا پدر

عمری برای جبران خلا پدر و از ترس از دست دادن رابطه به گروگان گرفته شده توسط تنها والد باقیمانده یعنی مادر، او نقش والد

بیشتر بخوانید »