سیستم درمانی

دارو

جوانی رشید و چهارشونه بود. برای جلسه دوم به درخواست من همه داروهایی که مصرف میکرد را با خود به مطب آورد؛ جمعا هشت کیسه

بیشتر بخوانید »