ارامنه

قره باغ

ارامنه، ملتی محکوم به کوچ اجباری، آنانکه از زمان شاه آرشاویر، سلجوقیان، دوره شاه عباس و دمی به اجبار شمشیر قزلباش و زمانی با فروپاشی

بیشتر بخوانید »