22 آبان 1402

کینتوسگی

یکسال از ترومای مشترک میان درمانگر و درمانجو گذشت. منتظرم و از پنجره اتاق درمان به خیابان نگاه می‌کنم؛ به صدای خیابان گوش می‌دهم. تردد

بیشتر بخوانید »