فهرست محتوا

قسمت هایی از کتاب “تحلیل عصب نگر/ پلی میان علوم اعصاب، روان تحلیلگری و روان پزشکی”

“تحلیل عصب نگر/ پلی میان علوم اعصاب، روان تحلیل‌گری و روان پزشکی” اثر اوی پلد

قسمت‌هایی از کتاب در دست ترجمه توسط دکتر علیرضا عابدین و ژاله دژدار:

در بررسی عوامل مختلف راه انداز افسردگی (از جمله تاثیر دروندادهای محیطی مانند استرس زاهای مختلف)، ملاحظه کردیم که استرس حجم هیپوکامپ در نمونه های حیوانی را کاهش می دهد و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد استرس باعث ایجاد آتروفی و مرگ نورونی می گردد. این آتروفی و مرگ سلولی از طریق کاهش حالت ارتجاعی نورونی که به وضوح با آتروفی عصبی همراه است، میتواند یک عامل مستقیم ایجاد افسردگی باشد، به خصوص اگر این مسئله (آتروفی و مرگ سلولی) در سیستم های اتصال مغزی مانند هیپوکامپ … رخ دهد.

…اما چطور میتوانیم این واقعیت را که عوامل استرس زا باعث آتروفی نورونی می شوند، توضیح دهیم؟ دلیل اینکه عوامل استرس زا، که حوادث و رویدادهای جهان خارج هستند، بر ساخت فیزیکی نورون اثر می گذارند، چیست؟

اجازه دهید مرگ یک شخص محبوب را به عنوان عامل استرس زا در بحث انتخاب نماییم. با فرض اینکه ما تعاملات روزانه ای با فرد محبوب داشتیم، این تعاملات شکل دروندادهای روزانه را به خود می گیرند که الگوهای روزانه مربوط به بازنمایی های این شخص محبوب را فعال می کنند. مرگ شخص محبوب با قطع دروندادهای منظمی که تا قبل از مرگ وی بطور روزانه دریافت می شد، همراه می شود، و فعال سازی الگوهای نورونی که تجلی‌گر تعاملات روزانه بودند، نیز متوقف میشوند. بنابراین یک شبکه عظیم نورونی و فعال سازی‌های متعدد عصبی که بطور منظم فعال می‌شدند، متوقف می گردد. بخشی از فعال سازی داخلی مغز که سابقا بهینه بود، درحال حاضر از نظر پویایی فاقد بهینگی می‌گردد. علاوه بر این، توقف فعال سازی نورونی می تواند بطور مستقیم سبب مرگ یا آتروفی نورون های غیر فعال شود

لینک جهت خرید انلاین:

https://tehranketab.com/product/کتاب-تحلیل-عصب-نگر-اثر-اوی-پلد-ترجمه-علی/