فهرست محتوا

زندگی نامه در 5 فصل کوتاه / Autobiography in Five Short Chapters

         Autobiography in Five Short Chapters

By Portia Nelson

I

I walk down the street.
There is a deep hole in the sidewalk
I fall in.
I am lost … I am helpless.
It isn’t my fault.
It takes me forever to find a way out.

II

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I pretend I don’t see it.
I fall in again.
I can’t believe I am in the same place
but, it isn’t my fault.
It still takes a long time to get out.

III

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I see it is there.
I still fall in … it’s a habit.
my eyes are open
I know where I am.
It is my fault.
I get out immediately.

IV

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I walk around it.

V

I walk down another street.

زندگی نامه در 5 فصل کوتاه

فصل اول

از خیابان عبور می کنم ، چاله ی بزرگی در پیاده رو حفر کرده اند.
در چاله می افتم، سرگشته و درمانده ام.
تقصیر من نیست.
مدت زیادی طول می کشد و من با مرارت و زحمت زیاد از چاله بیرون می آیم.

فصل دوم

از خیابان عبور می کنم، چاله بزرگی در پیاده رو حفر کرده اند.
وانمود می کنم که آن را ندیده ام.
دوباره در چاله می افتم.
نمی توانم باور کنم که دوباره در همان چاله افتاده ام.
اما این تقصیر من نیست.
و این بار نیز مدت زیادی طول می کشد تا راه بیرون آمدن را پیدا کنم.

فصل سوم
از خیابان عبور می کنم، چاله بزرگی در پیاده رو حفر کرده اند.
آن را می بینم.

باز هم در آن می افتم… این یک عادت شده است.

چشمانم باز است، میدانم کجا هستم،
تقصیر خودم است، خودم اشتباه کردم.
بلافاصله از چاله بیرون می آیم.

فصل چهارم
از همان خیابان عبور می کنم، چاله بزرگی در پیاده رو حفر کرده اند.
از کنارش می گذرم.

فصل پنجم
تصمیم می گیرم از خیابان دیگری عبور کنم.