فهرست محتوا

درس عبرت

با ورود تندروهای بیشتر به مجلس و ادامه خالص‌سازی و یکپارچه کردن سه قوه، احتمالا کارشکنی‌های اداری تا اندازه‌ای برطرف خواهد شد، ولیکن باید نگران تهدیدات فرهنگی مثل حجاب و فیلترینگ و دیگر تجربیات تلخ و شکست خورده گذشته بود؛ اگر درس عبرت بوده باشند.

دکتر علی‌رضا عابدین
‌تحلیل‌گر