دستورالعمل اجرای ریخت‌شناسی مایرز-بریگز: پاسخ شما به این پرسشنامه نشان‌دهندۀ علایق و نحوۀ تصمیم‌گیری شما در مورد موضوعات می‌باشد لازم به ذکر است هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد، لطفاً همۀ سؤالات را بخوانید و وقت زیادی را برای فکر کردن بر روی هر سؤال صرف نکنید.

Loading