دستورالعمل اجراي آزمون فهرست صفات

اين آزمون شامل 300 صفت است. لطفاً آن‌ها را به سرعت بخوانيد و جلوی هر كدام از آن‌ها كه شما را توصيف مي‌كند کلیک کنید. نگران تكرار و تناقض و غیره نباشيد، روي هر صفت خيلي وقت صرف نكنيد و آنرا سريع پرکنید. سعي كنيد روراست باشيد و صفتي را علامت بزنيد كه واقعاً توصیف کنندۀ شماست نه آن چه را كه دوست داريد باشيد. لطفاً دقت کنید هر 300 صفت را تا انتها بخوانيد.

Loading