سوپرویژن، مشاهده و پخش ویدئو

 


جلسه سوپرویژن و مشاهده در روزهای  یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه  زیر نظر دکتر علیرضا عابدین  و همکاران مرکز برگزار میشود.

شنبه

   ● جلسه مشاهده (انفرادی آنلاین)ساعت ۱۴:۰۰با نظارت خانم دکتر صالحی

   ● جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۵:۰۰ با نظارت دکتر عابدین (این جلسه مشاهده در تاریخ۲/۱کنسل میباشد)

  یکشنبه

● جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۳:۰۰ با نظارت دکتر عابدین

• جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۴:۰۰ با نظارت خانم متولیان (این آبزرو خاتمه یافت)

● جلسه مشاهده (انفرادی آنلاین) ساعت ۱۵:۰۰ با نظارت خانم دکتر افروغ

دوشنبه

 سه شنبه

      • جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۲:۰۰ با         نظارت خانم مدنی 

      ● جلسه مشاهده ساعت ۱۳:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم فراهانی 

      ● جلسه مشاهده ساعت ۱۴:۰۰ (انفرادی) با نظارت اقای مفتح

 چهارشنبه