سوپرویژن، مشاهده و پخش ویدئو

 


جلسه سوپرویژن و مشاهده در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه زیرنظر دکتر علیرضا عابدین  و همکاران مرکز برگزار میگردد.

جلسه سوپرویژن (پرسش و پاسخ)، با حضور دکتر علیرضا عابدین، روزهای سه شنبه ساعت ١۵:٠٠ برگزار میگردد. 

شنبه

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۱:۰۰ با نظارت خانم حدادی (تا اول خرداد کنسل می باشد)

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۳:۰۰ با نظارت خانم فلسفی (تا اول خرداد کنسل می باشد)

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۴:۰۰ با نظارت خانم حدادی (تا اول خرداد کنسل می باشد)

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۵:۰۰ با نظارت خانم حدادی (تا اول خرداد کنسل می باشد)

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۶:۰۰ با نظارت خانم فلسفی (تا اول خرداد کنسل می باشد)  

یکشنبه

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۳:۰۰ با نظارت دکتر عابدین 

دوشنبه

جلسه مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۵:۰۰ با نظارت دکتر عابدین 

مشاهده (انفرادی) ساعت ۱۶:۰۰ با نظارت دکتر عابدین ( تا اول خرداد کنسل می باشد) 

 


سه شنبه

جلسه مشاهده ساعت ١۴:٠۰ (انفرادی) با نظارت دکتر عابدین 

جلسه سوپرویژن عمومی ساعت ۱۵:۰۰ با نظارت دکتر عابدین 

جلسه مشاهده ساعت ۱۶:۰۰(کودک) با نظارت خانم خان محمدی (تا اول تیرماه کنسل می باشد) 

 

چهارشنبه

جلسه مشاهده ساعت ۱۰:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی (تا اول خرداد کنسل می باشد)

 مشاهده ساعت ۱۱:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی (تا اول خرداد کنسل می باشد)

جلسه مشاهده ساعت ۱۲:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی (تا اول خرداد کنسل می باشد)

جلسه مشاهده ساعت ۱۳:۰۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی (تا اول خرداد کنسل می باشد)

جلسه مشاهده ساعت ١۴:٠۰ (انفرادی) با نظارت خانم حدادی (تا اول خرداد کنسل می باشد) 

 

جلسات سوپرویژن و مشاهده در تعطیلات رسمی برقرار میباشد مگر اینکه از قبل کنسلی اعلام شود. 

عضویت در خبرنامه

آمار بازدیدکنندگان

  • 21583این نوشته:
  • بازدیدکنندگان امروز:
  • 0بازدیدکنندگان دیروز:
  • 0بازدیدکنندگان هفته:
  • بازدیدکننده در ماه:
  • 1بازدیدکنندگان حاضر: